ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนเพียงหลวง ๑ ( บ้านท่าตอน )

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

           

โรงเรียนบ้านท่าตอนก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๓ เปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๗ โดยได้รับอนุญาตและรับอุปกรณ์การเรียนจากทางอำเภอฝาง ส่วนโต๊ะเรียนและ เก้าอี้ ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านได้ช่วยกันจัดทำและบริจาคให้โรงเรียน สถานที่ตั้งครั้งแรกเปิดทำการสอนที่บ้าน นายแสนตา นามมล ต่อมาได้ย้ายไปเรียนที่วัดท่าตอน และย้ายจากวัดท่าตอนไปตั้งตรงด้านหน้าของป่าช้าบ้านท่าตอน ต่อมาย้ายไปทำการสอนที่บ้านห้วยมะเฟือง ทางทิศตะวันออกของถนนฝาง-ท่าตอน ในเนื้อที่ประมาณ ๑๐ ไร่ แต่สถานที่แห่งนี้ไม่สะดวกแก่นักเรียนจึงย้ายกลับมาตั้งที่บ้านท่าตอนในปัจจุบัน โดยมีนายบุญชื่น  วิชสินรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ มีนักเรียนจำนวน ๘๘ คนมีเด็กชายปัน ทองสุกอินไชย  เป็นนักเรียนเลขประจำตัวที่ ๑ ในทะเบียนนักเรียน เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และประถมศึกษาปีที่ ๒ ในเวลาต่อมาร้อยตำรวจเอก ประธาน โชติวรรณ นายอำเภอฝาง ได้ประชุมราษฎรในหมู่บ้านช่วยกันเรี่ยไรข้าวเปลือกจากชาวบ้านทุกหลังคาเรือนในอัตราหลังคาเรือนละ  ๑ ต๋าง (๓๐ ลิตร ) เพื่อนำมาขายเป็นทุนทรัพย์สมทบก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๐๐ นายเต็ง แก้วประเพณีผู้ใหญ่บ้านท่าตอน ร่วมกับชาวบ้านท่าตอนและบ้านห้วยมะเฟืองพาชาวบ้านไปเลื่อยไม้ในป่าขนล่องตามลำน้ำกกและใช้เกวียนลากมายังสถานที่ก่อสร้าง สบทบกับเงินงบประมาณทางราชการรวมทั้งสิ้น ๔,๐๐๐ บาท ( สี่พันบาท) ก่อสร้างอาคาร ป๑.ซ ไม้ ๓ ห้องเรียน มีนายอ้าย สิทธิบาล เป็นครูใหญ่นางคำมูล  วงค์งาม นางตอนผง แซ่ลี้เป็นครูสอน  จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๑๘ โรงเรียนได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สร้างอาคาร ป.๑ ก ตึก จำนวน ๕ ห้องเรียน ในปี พ.ศ.๒๕๒๐ ในขณะนั้นนายประจัญ  วัตรสุข ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากนายแพทย์วงค์สว่าง กาญจนกามล และครอบครัว ได้บริจาคเงินงบประมาณ ก่อสร้างอาคารสองชั้นแบบ ๐๑๗ ขนาด ๔ ห้องเรียน ตั้งชื่ออาคารกาญจนกามล ทำพิธีรับมอบเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๑ และโรงเรียนได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารกาญจนกามล พร้อมโรงฝึกงานจำนวน ๑ หลัง ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๓ นายประจัญ วัตรสุข ครูใหญ่ได้ถึงแก่กรรม ทางราชการได้ส่งนายประทวน  ไชยแก้วเมร์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  นายบัณฑิต ศรีอุทรา ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ นายพงค์พันธ์  นาระทะ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ตามลำดับจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๒๗  นายพงค์พันธ์  นาระทะ ได้ลาออกจากราชการ และในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๗ นายประทีป  วิมลพันธ์ ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ชาวบ้านและผู้ปกครองนักเรียน โดยมีพระคุณเจ้าพระราชปริยัติเมธี เจ้าอาวาสวัดท่าตอนพระอารามหลวงเป็นประธาน ร่วมกันทอดผ้าป่าปรับปรุงโรงอาหารของโรงเรียน ทางคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๓ ได้นำเงินจากการจัดงานสงกรานต์ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ทำถนนคอนกรีตให้กับโรงเรียน ต่อมาได้ติดต่อประสานงานแม่กกริเวอร์วิลเล็จ รีสอร์ท ซึ่งมีคุณ Bryun และ คุณ Rosie สองสามีภรรยาชาวอังกฤษซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ ติดต่อขอความอนุเคราะห์จาก Pymble Ladies College ประเทศออสเตรเลีย บริจาคเงินสร้างอาคาร ป.๑ ก (ตึก) ขนาดสองห้องเรียน ตลอดจนติดต่ออาสาสมัครชาวต่างประเทศมาสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าตอน ในปี พ.ศ.๒๕๔๘ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน Shatin College จากประเทศฮ่องกง ได้นำเครื่องดนตรีมาบริจาคให้แก่ทางโรงเรียนและได้จัดทำสนามเด็กเล่นให้แก่เด็กนักเรียนปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ทางโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐  พรรษา แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙  สองชั้น ๕ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง    และวันที่  ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ คณะกรรมการสถานศึกษาได้มีมติให้รื้ออาคารเรียนไม้เพื่อสร้างใหม่เป็นอาคาร ๒ ชั้น ชั้นล่างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กออกแบบโครงสร้างโดย นายรัฐเขต มาลัยศิลป์ ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านท่าตอน และนายสัญญา  ช่างคำมูล ครูโรงเรียนบ้านท่าตอนส่วนชั้นบนให้คงไว้ซึ่งโครงสร้างอาคารไม้เดิมเพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ และก่อสร้างเสร็จในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ในปีเดียวกันกับการก่อสร้างอาคารไม้ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจากการประสานงานของ สส.นายแพทย์ไกร  ดาบธรรมและสจ.นิพนธ์  ใจวงค์ผลักดันงบประมานจาก สพฐ.จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาทและทางคณะกรรมการสถานศึกษาหางบประมาณสมทบอีก ๓๐๐,๐๐๐บาทก่อสร้างอาคาร สปช. ๑๐๕ / ๒๙ สองชั้น  ๑ หลัง   ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ กระทรวงศึกษาธิการโดยการประสานจากกองงานหนื่งใจเดียวกันกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ประกาศให้โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนเพียงหลวงและได้รับพระราชทานพระอนุญาตให้ใช้ชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี