ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน


คำขวัญ

สุขภาพดี  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม


สีประจำโรงเรียน “ฟ้า –ขาว”

สีฟ้า    หมายถึง มีความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล

สีขาว   หมายถึง มีคุณธรรม จริยธรรม  มีจิตสาธารณะ