ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

           โรงเรียนบ้านท่าตอน จัดการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐาน สืบสานภูมิปัญญา รักษาประเพณี  มีคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา
"โยคา  เว ชายเต  ภูริ"  หมายถึง  ปัญญาย่อมเกิดจากการฝึกฝน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน

“สืบสานวัฒธรรม หัตถกรรมท้องถิ่น”
เอกลักษณ์ของโรงเรียน

“วิถีธรรม วิถีไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
วิถีธรรม  หมายถึง การปฏิบัติตนเป็นผู้มีจริยธรรม คุณธรรม  8  ประการ ของสำนักงาน    คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่  ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย์  มีวินัย  สุภาพ  สะอาด  สามัคคี   มีน้ำใจ

วิถีไทย  หมายถึง การปฏิบัตินเป็นผู้มารยาทดี มีความเป็นไทย  ทั้งกาย  วาจา  ใจ  และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย  

         ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  หมายถึง  การปฏิบัติตนเป็นผู้รักและใส่ใจในธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม