ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายประทีป วิมลพันธ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/10/2012
ปรับปรุง 14/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 379402
Page Views 458617
พันธกิจ/เป้าหมาย/โครงสร้าง
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจของโรงเรียน

                          ๑.  ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

                    ๒.  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมอันพึงประสงค์

                    ๓.  พัฒนาสื่อนวัตกรรม  เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้

                    ๔.  ระดมทรัพยากรจากทุกฝ่ายในการพัฒนาการศึกษา

                    ๕.  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานของความเป็นไทยและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน โรงเรียนเพียงหลวง๑ (บ้านท่าตอน) 
 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี