ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วีดีโอกิจกรรม
เลือกตั้งประธานนักเรียน 2560 โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน)ฯ
วันที่ 10 มี.ค. 2560 โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นพลเมืองดีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2560,15:24   อ่าน 302 ครั้ง