ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วีดีโอกิจกรรม
กีฬา กีฑรา นักเรียน ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าตอนศูนย์ 2 ปี 2560
วันที่ 8 ก.ย. 2560 ทางโรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา-กีฑรานักเรียน ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าตอน ศูนย์ที่ 2 เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา เสริมสร้างสมรรถนะทางร่างกาย และปลูกฝังให้เป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา โดยมีโรงรเียน ในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าตอน ศูนย์ที่ 2 เข้าร่วม จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนบ้านห้วยปู 2.โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน)ฯ 3.โรงเรียนตชด.ไลออนส์มหาจักร 8 4.โรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น 5.โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่ และ 6.โรงเรียนบ้านท่ามะแกง

โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2560,16:00   อ่าน 479 ครั้ง