ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกสารดาวห์โหลด
แบบบันทึกผลการประเมินและสรุปผลความสามารถในการอ่านการเขียน
แบบบันทึกผลการประเมินและสรุปผลความสามารถในการอ่านการเขียนของนักเรียน
  • เริ่มทดสอบเวลา 9.00 น. ในวันที่ 4 สิงหาคม 2557
  • กรรมการดำเนินการสอบ โดยการอ่านอย่างชัดเจน จำนวน 2 ครั้ง แล้วจึงให้นักเรียนเขียนคำนั้นๆ โดนกำหนดเวลาในการเขียนตามความเหมาะสม ทั้งหมด 30 คำ ในแต่ละชั้น
  • เมื่อสอบเสร็จแล้ว รวบรวมและตรวจให้คะแนน 1 คำ 1 คะแนน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2557,00:53   อ่าน 970 ครั้ง