ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
     การจัดการเรียนรู้ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา  เป็นการปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น โดยชุมชนเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   จัดแหล่งเรียนรู้ในชุมชนอย่างหลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักเห็นคุณค่าและ มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง
    
โรงเรียนเพียงหลวง ๑   (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดีจึงได้จัดทำนวัตกรรม “จักสานไม้ไผ่  หัตกรรมพื้นบ้าน”  เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและเจตนารมณ์ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และเกิดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และเป็นการส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียนแก่นักเรียน   จากการดำเนินงานตามโครงการประสบผลสำเร็จ   ผลิตภัณฑ์งานสานที่นักเรียนผลิตนั้นมีความสวยงาม คงทนและน่าใช้เป็นที่ต้องการของตลาด และสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนในระดับประเทศ ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้ส่งเสริมและพัฒนางานจักสานไม้ไผ่ซึ่งเป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านให้เป็นอัตลักษณ์และนวัตกรรมของโรงเรียน      
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2556,13:27   อ่าน 3512 ครั้ง