ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดทำและเผยแพร่สารคดีเทิดพระเกียรติ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดให้มีการจัดกิจกรรมวิชาการ การแสดงผลงานของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานด้านการบริหารจัดการด้านวิชาการ ทั้งยังเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงทุ่มเทพระวรกาย พระสติปัญญา และพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อการศึกษา จึงได้จัดทำและเผยแพร่สารคดีเทิดพระเกียรติ หนึ่งในน้ำพระราชหฤทัยด้านการศึกษา" โดยโรงเรียนเพียงหลวง 1 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกในการถ่ายทำในครั้งนี้  เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา

โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 2556,07:53   อ่าน 932 ครั้ง