ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกสารดาวห์โหลด
SAR-59-พื้นฐาน (อ่าน 1409) 21 มี.ค. 60
SAR information 2559 (อ่าน 559) 21 มี.ค. 60
ปฏิทินปฏิบัติงาน ปี 2559 (อ่าน 808) 06 ก.ค. 59
คู่มือปฏิบัติงานวิชาการ (อ่าน 1186) 06 ก.ค. 59
ระเบียบข้อบังคับของนักเรียน ว่าด้วยความประพฤติของนักเรียน (อ่าน 796) 30 มิ.ย. 59
คู่มือระเบียบแนวปฏิบัติของครู (อ่าน 787) 30 มิ.ย. 59
คู่มือประชาชน (อ่าน 594) 30 มิ.ย. 59
รายงานประจำปี 58 (SAR 58) (อ่าน 1252) 30 มิ.ย. 59
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา(แผนปฏิบัติการ) ปี 58 (อ่าน 558) 30 มิ.ย. 59
ประกาศโรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ฯ เรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ฯ (อ่าน 716) 13 พ.ย. 58
โปรแกรมระบบคัดกรองนักเรียน (อ่าน 1218) 07 ก.ย. 58
แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (อ่าน 931) 24 ส.ค. 58
เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน58 (อ่าน 874) 17 ก.ค. 58
โปรแกรม WebpageMaker3 (อ่าน 662) 02 มิ.ย. 58
แบบบันทึกผลการประเมินและสรุปผลความสามารถในการอ่านการเขียน (อ่าน 971) 04 ส.ค. 57
เอกสารเยี่ยมบ้านนักเรียน (อ่าน 1108) 21 มิ.ย. 57
เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (อ่าน 4233) 06 ธ.ค. 55
Font ราชการ 13 ฟอนต์แห่งชาติ (อ่าน 1495) 05 พ.ย. 55