ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางยุพา ทองปรอน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : นาฏศิลป์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : yupa_pattra@hotmail.com
ที่อยู่ :
71 หมู่ 14 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50280
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6