ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางฉันทนัทร์ กองบุญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0979801996
อีเมล์ : chunthanut _kongboon@Yahoo.com
ที่อยู่ :
112. หมู่ 4 ต.แม่ยาย อ.แม่ยาย จ.เชียงใหม่ 50280
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง กระบวนการดำรงชีวิตของพืช ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2 กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง กระบวนการดำรงชีวิตของพืช ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1