ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางบุษบา ฉายะสุโข
ครู คศ.3

นางเสาร์คำ แสนทาโจ
ครู คศ.2

นางสาวสายหยุด มาติด

นางสาวเอราวัณ สวัสดิ์สุข
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัตติกาล รักสัตย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจุรียาภรณ์ ไชยุดีกุล
ครูผู้ช่วย

นางเกษร วุฒิรัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย