ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายยงลาภ สุริย์วงค์
ครู คศ.2

นางสาวปรียานุช วงศ์ชุ่มใจ
ครูผู้ช่วย

นางสาวปิยวรรณ คงจักร
ครูผู้ช่วย

นางสาวนารีรัตน์ เดชอุดม
ครูผู้ช่วย