ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางฉันทนัทร์ กองบุญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายกรนิวัฒน์ อินเหลือละ
ครู คศ.2