ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวปรียานุช เรือนฟู

นางสาวฐิติอาภา ปิ่นพัด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกนกลดา บัวหอม