ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรระดับปฐมวัย

นางณัฐกานต์ มากนคร
ครู คศ.2

นางจินตนา อุปหนอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิรินทร์นภา ธงชัย

นางสาวพิมพา ดวงแก้ว