ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูและบุคลากรช่วงชั้นที่1

นางบุษบา ฉายะสุโข
ครู คศ.3

นางอรุณศรี ตุ่นแก้ว
ครู คศ.3

นางเสาร์คำ แสนทาโจ
ครู คศ.2

นางสาวสุดารัตน์ เสวะกะ
ครู คศ.1

นางสาวพิมพกานต์ แซ่จาง
ครูผู้ช่วย

นายเสาร์ทอง วาวีขจร
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐยา ชัยลังกา
พนักงานราชการ

นางสาวนิชาภา อินทรี
พนักงานราชการ

ว่าที่ ร.ต.หญิงจริญญา โทป๊ก

นายสิริวัตน์ ยาวรรณ์