ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูและบุคลากรช่วงชั้นที่2

นางเกษร วุฒิรัตน์
ครู คศ.3

นางยุพา ทองปรอน
ครู คศ.3

นางสาวกัลยาณี ฤทธิลอม
ครู คศ.3

นายกรนิวัฒน์ อินเหลือละ
ครู คศ.3

นางบุณฑริกา สุมนรัตนกุล
ครู คศ.2

นางวรารัตน์ ดวงทิพย์
ครู คศ.2

นายพิทักษ์ชัย วงศ์ตระกูล
ครู คศ.1

นางสาวปิยวรรณ คงจักร
ครู คศ.1

นางสาวจุรียาภรณ์ ไชยยุดีกุล
ครูผู้ช่วย

นางสาวอวัศยา ฟองคำ
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิมพันธ์ บุญญาสิทธิ์
ครูผู้ช่วย