ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูและบุคลากรช่วงชั้นที่3

นางสุมาลี วิมลพันธ์
ครู คศ.3

นายพรชัย นุ่มวงษ์
ครู คศ.2

นางสาวเหมือนฝัน พิจารณ์
ครู คศ.2

นายภานุพงศ์ มาละดา
ครู คศ.2

นางสาวฐิติอาภา ปิ่นพัด
ครู คศ.1

นางสาวปรียานุช วงศ์ชุ่มใจ
ครู คศ.1

นางสาวรัตติกาล รักสัตย์
ครู คศ.1

นายสะอาด แก้วมา
ครู คศ.1

นางสาวนารีรัตน์ เดชอุดม
ครูผู้ช่วย

นางสาวเอราวัณ สวัสดิ์สุข
ครูผู้ช่วย

นายรัฐศาสตร์ พิสัยเลิศ
ครูผู้ช่วย

นายสุรินทร์ แสนคำหล่อ
ครูผู้ช่วย

นางสาวภานัดดา ญาศรี
ครูผู้ช่วย