ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางยุพา ทองปรอน
ครู คศ.2

นายสัญญา ช่างคำมูล
ครู คศ.3

นายภานุพงศ์ มาละดา
ครู คศ.1