ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสะอาด แก้วมา
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิชาภา อินทรี

นายกรกฎ สวยศรี

นางณัฐยา ชัยลังกา

นายพิทักษ์ชัย วงค์ตระกูล
ครู คศ.1

นางสาวกัลยาณี ฤทธิลอม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ