ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุมาลี วิมลพันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุดารัตน์ เสวะกะ
ครู คศ.1

นางวรารัตน์ ดวงทิพย์
ครู คศ.1

นางสาวเหมือนฝัน พิจารณ์
ครู คศ.1