ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : หัตถกรรมท้องถิ่น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกัลยาณี ฤทธิลอม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559,13:49  อ่าน 385 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการเรียนรู้ ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฐิติอาภา ปิ่นพัด
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559,13:45  อ่าน 315 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การบริหารจัดการการจัดกระบวนการเรียนการสอนด้วยสื่อ ICT
ชื่ออาจารย์ : นายประทีป วิมลพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559,13:41  อ่าน 287 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Best Practice Let's welcome AEC
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุดารัตน์ เสวะกะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559,13:37  อ่าน 304 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง กระบวนการดำรงชีวิตของพืช ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางฉันทนัทร์ กองบุญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2559,16:26  อ่าน 1436 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ห้องเรียนออนไลน์ ครูสะอาด
ชื่ออาจารย์ : นายสะอาด แก้วมา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2558,20:36  อ่าน 1288 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง กระบวนการดำรงชีวิตของพืช ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางฉันทนัทร์ กองบุญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2557,15:14  อ่าน 550 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางยุพา ทองปรอน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 2557,19:16  อ่าน 2631 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดประสบการณ์ กิจกรรมกลางแจ้งเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อ
ชื่ออาจารย์ : นางอรุณศรี ตุ่นแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2555,12:04  อ่าน 1807 ครั้ง
รายละเอียด..